Avanta Systeme je certifikována podle Dokumentu národní kvality.

CertifikatDNK 2013 x

Certifikace dřevostaveb

Certifikát je dokladem vysoké kvality nejen použitého materiálu, ale především celého procesu montáže.


DNK vznikl z iniciativy ADMD ve spolupráci s Dřevařským ústavem (VVUD). Cílem dokumentu národní kvality je zajištění technické kvalitativní úrovně montovaných staveb na bázi dřeva formou nepovinné certifikace, která má přísnější požadavky na výrobce resp. montáž staveb, než certifikace vyplývající z NV 163/2002Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tato certifikace se zabývá i tzv. staveništní montáží, to jest kompletací jednotlivých komponentů přímo na stavbě bez předchozí výroby sestav.

Po úspěšném provedení certifikace nezávislým certifikačním orgánem (VVUD) je členovi ADMD umožněno využívat a uplatňovat výhody plynoucí z udělení značky kvality ADMD. Dokument obsahuje několik nástrojů, kterými jsou kvalitativní znaky staveb prověřovány.

Každý člen ADMD je bez ohledu na velikost společnosti dvakrát ročně podroben auditu ve výrobě i při montáži na stavbě. Sleduje se využívání vhodných vstupních materiálů, ověřování jednotlivých vlastností jako např. požární odolnost nebo tepelně technické parametry. Na staveništi je kladen důraz na dodržování technologických postupů montáže. Ověřují se i reálné vlastnosti dřevostaveb např. formou měření průvzdušnosti (Blower Door Test).

Značka kvality ADMD bude dávat potencionálním investorům záruku dobře investovaných prostředků do svého bydlení. Touto značkou se budou moci presentovat pouze členové ADMD, kteří budou splňovat pravidla DNK. - informační výtah z dokumentu ADMD

Více informací získáte na stránkách Asociace dodavatelů montovaných domů ADMD

 

 

Dům s ochranou investice

Jistota kvalitního provedení, doloženo certifikací nezávislou autoritou.

Pořízení rodinného domu je bezesporu životní investicí. Aby to byla skutečně i dobrá investice, rozhoduje mnoho faktorů. Jedním z nich je i výběr správného dodavatele stavby a kvalita jeho práce. Avanta Systeme proto nyní přichází s programem „Dům s ochranou investice“, aby investorům zjednodušila jejich rozhodování.

Kvalitu odvedené práce můžeme shrnout do tří hlavních kroků:

  • použití kvalitních materiálů,
  • technologicky správný postup montáže,
  • kontrola konečného stavu.

Bezvadnost, špičková kvalita použitých materiálů a technologicky správné postupy montáže jsou u Avanta Systeme podřízeny Dokumentu národní kvality, který na dodavatele klade přísnější požadavky, než jsou dány zákonnou certifikací. Kvalita řemeslné práce je pak ověřena testem těsnosti domu, tzv. Blower door testem.

Precizní provedení obálky a tudíž i vzduchotěsnost celé stavby, je jedním z typických znaků domů Avanta Systeme.

 

Dosažení potřebných parametrů vyžaduje mistrovskou práci a důraz na detail. Všechny tyto tři výše zmíněné kroky, jsou v programu „Dům s ochranu investice“ pod kontrolou nezávislé certifikační autority, Výzkumného ústavu dřevařského (VVÚD).

Po dokončení stavby investor obdrží od VVÚD certifikát provedení domu v souladu s Dokumentem národní kvality, který jednak obsahuje výslednou hodnotu Blower door testu a také údaje o investorovi a realizační firmě.