Následující řádky jsou určeny především těm z vás, kteří si zvolí jako řešení dokončenou hrubou stavbu Avanta Systeme a vnitřní část domu realizují vlastními silami. Čeká vás kolaudace domu a nevíte co všechno je potřeba? 

Najdete zde přehled řemesel nutných k dokončení, shrnutí nejdůležitějších činností a nakonec i soupisku dokumentů běžně potřebných ke kolaudaci.
Tento text rozhodně není vyčerpávajícím stavebním manuálem, ale jeho úkolem je upozornit na to nejdůležitější, co vás může potkat při dokončování ať už svépomocí nebo subdodavatelsky.

Přehled řemesel

Na jakou práci si někoho najmout a co si udělám sám? Než si na tuto otázku odpovíte, prohlédněte si přehled řemesel, bez kterých se určitě neobejdete.

 • podlaháři pro betonové podlahy
 • podlaháři pro plovoucí podlahy
 • instalatéři (rozvod vody a odpadů)
 • topenáři (topení teplovodní, elektrické)
 • plynaři (rozvod plynu a instalace kotle)
 • elektrikáři (rozvody elektrického vedení, instalace spotřebičů)
 • montážníci sádrokartonů (příčky)
 • truhláři (vnitřní dveře, parapety)
 • malíři
 • … případně další, podle individuálního charakteru vašeho domu.

Přehled činností v sedmi hlavních krocích

Následující činnosti seřazeny do kroků tak, jak na sebe technologicky navazují.

Krok 1. – Hydroizolace podlahy v 1. NP
Při pokládání hydroizolace je nutné dbát především na její dostatečné přeložení, tj. napojení na pásy pod nosnými stěnami a přeložení pásů mezi sebou. Stejně tak je velmi důležitá dostatečná pevnost a nepropustnost spojů. Pásy hydroizolace spojujte buď lepením nebo pomocí horkovzdušné pistole. Nikdy ne plamenem! Používaný materiál - měkčené PVC různých značek. Dalším velmi důležitým prvkem jsou prostupy, které musí být vždy opatřeny komínky. Po dokončení pokládky doporučujeme kontrolu kvality položení a spojení hydroizolace odbornou osobou.

Krok 2. – Hrubá podlaha 1.NP
Při dokončování hrubé podlahy doporučujeme vložit mezi tepelnou izolaci (polystyren) a beton separační PE fólii tl. 0,2 mm. Do betonové mazaniny pak nezapomeňte vložit ocelovou kari sít‘. Při betonáži je nutné dodržet dilataci betonu do svislých konstrukcí minimálně 10 mm – použijte např. pásek tepelné izolace, který je taktéž nutné od betonu oddělit separační PE fólií. Tepelnou izolaci doporučujeme také u podlah v garážích, které jsou součástí domu. Z důvodů zvýšení únosnosti lze použít extrudovaný polystyren. Pozor na změny v tloušťce podlahy, které mají vliv na konstrukční výšku místností a tím i na výšku průchozích otvorů. Zabráníte tak možným problémům s osazením dveří vstupních, balkónových atd.

Krok 3. – Montáž sádrokartonů
Před zahájením montáže je potřeba si vše dobře promyslet a naplánovat. Montáž sádrokartonových příček je totiž spojena s montáží instalací (voda, topení atd.) a pokud chcete ušetřit peníze, je nutné zabránit prostojům a zajistit tak plynulou návaznost jednotlivých činností. Mějte tedy na paměti, že parta „sádrokartonářů“ bude moci své dílo dokončit až poté, co skončí montáž všech instalací do příček.

Postup prací:

 • montáž kovových roštů
 • montáž instalací
 • tepelná a zvuková izolace
 • zaklopení

Co je potřeba dopředu promyslet
Před montáží kovových roštů je nutné s dodavatelem instalací dohodnout umístění hlavních rozvodných tras, např. stoupačky odpadů, odpady van a sprchových koutů. Právě odpady bývají náročné na prostor a jejich skrytí do příček je nutné dobře naplánovat. Stejně tak je dobré si rozmyslet umístění těžších předmětů na sádrokarton (např. kuchyňská linka). V těchto místech je potřeba příčku vyztužit. Také nezapomeňte s vaším dodavatelem obložkových zárubní probrat velikost dveřního otvoru. Je důležité, aby sádrokartonové konstrukce byly dilatovány od podlahy a stropů. V rozích se rošty spojují tzv. „kov na kov“. Spoje sádrokartonů doporučujeme před zatmelením osadit bandáží. Do prostor se zvýšenou vlhkostí (koupelny, toalety, bazény …) je nutné použít vlhkovzdorný sádrokarton. Poznáte jej podle zelené barvy.
Častým nešvarem, se kterým se můžete setkat, je špatně provedené ostění okolo střešních oken, které takto směřuje k oknu pod různými úhly. Je správné a nutné, aby ostění v horní části okna bylo vodorovné a u spodní části okna svislé!

Krok 4. – Instalace
Velmi důležitý krok, jehož realizace má zásadní vliv na postup dalších prací.

Druhy instalací:

 • elektroinstalace
 • topení
 • voda a odpady
 • plyn
 • vzduchotechnika
 • … případně další, podle individuálního charakteru vašeho domu.

Je nutné, aby tyto práce prováděla oprávněná, odborně způsobilá osoba. Při neodborné montáži hrozí riziko vzniku škod nebo úrazu. Po provedení těchto profesí vždy vyžadujte předání revizních zpráv a dokladů o provedených zkouškách (revize elektro, plyn, hromosvod, tlaková zkouška topení, zkouška průtočnosti kanalizace, atd. podle druhu instalací).
Při montáži vždy dbejte na to, aby nedošlo k poškození parotěsné fólie. Proto při umisťování instalací využívejte dutinu mezi nosnou konstrukcí a sádrokartonem. Je to také mnohem jednodušší, pohodlnější. Rozvodné, revizní a měřící skříně umístěné uvnitř objektu, například elektrorozvaděč, které mají větší tloušťku než je standardní instalační dutina mezi sádrokartonem a parotěsnou fólií, nikdy nezapouštějte do nosné konstrukce. Odvětrání kanalizace vyveďte nad střechu.

Krok 5. – Podlahy 2.NP
Doporučená skladba podlahy na záklop stropu dle umístění v konstrukci:

 • OSB perodrážka 22 mm, lepeno (tuto vrstvu lze nahradit dvěma vrstvami OSB 16 mm, které se nelepí, ale přeloží a sešroubují)    kročejová izolace 25 mm
 • OSB deska 12 mm

Na takto dokončenou podlahu lze použít různé druhy finálních povrchů – koberce, lamino, parkety, korek, linoleum atd. Nikdy ne dlažbu! V místech položení dlažby nutno nahradit kročejovou izolaci betonovou mazaninou vyztuženou kari sítí. V hygienách a vlhkých prostorech doporučujeme použít dvojitou hydroizolaci – PVC fólii pod betonovou mazaninu (hydroizolační vana). Před položením dlažby aplikujte tekutou (stěrkovou) hydroizolaci s přetažením na sádrokarton.
Kritické místo – přechod mezi sádrokartonem a betonem.

Krok 6. – Vnitřní dveře
Dveře i zárubně si patrně nebudete vyrábět sami, ale využijete širokou nabídku různých dodavatelů. Přesto si dovolíme zopakovat jedno upozornění – při dodávce obložkových zárubní je nutné s vaším dodavatelem prodiskutovat velikost dveřního otvoru ještě před montáží sádrokartonu! Pozor na návaznost obkladů a dlažeb na obložkovou zárubeň. Doporučujeme protažení obkladů nad zárubeň – eliminace nepřesností v návaznostech.

Krok 7. – Vnitřní parapety
Podobně jako u zárubní a dveří i zde je na trhu velká nabídka, ze které si lze pohodlně vybrat. Každopádně doporučujeme nechat si parapety zhotovit přímo „na míru“ a jejich montáž provést vašim dodavatelem sádrokartonů. Vyhnete se tak případným rozporům mezi kvalitou montáže parapetu a kvalitou ostění. Při jejich montáži je však nutné dodržet jednu hlavní zásadu - vyspádování směrem dovnitř místnosti a vyplnění spáry mezi oknem a parapetem silikonovým tmelem.

Na co si dát pozor

Jak jsme se už několikrát zmínili, velmi důležité je zachovat parotěsnou fólii celistvou a neporušenou. Její poškození hrozí zejména při montáži sádrokartonů a instalací. Doporučujeme věnovat kontrole parotěsné fólie maximální pozornost. Minimalizujte množství prostupů přes stěny obvodových konstrukcí, pokud možno se jim úplně vyhněte. Tyto prostupy, např. přípojky elektřiny a vody, osvětlení nebo zavlažování zahrady, domovní zvonek, doporučujeme realizovat přes průchodky v základových konstrukcích. Ty je ovšem nutné promyslet předem, ještě před betonáží základů.

Dokumenty ke kolaudaci

Kompletní seznam dokumentů a formálních náležitostí nutných ke kolaudaci vaší stavby vám poskytne příslušný stavební úřad. Doporučujeme tuto záležitost konzultovat předem, neboť podle naší zkušenosti se požadavky jednotlivých úřadů můžou podle místa lišit.
Základní doklady ke kolaudaci obvykle jsou:

 • projektová dokumentace schválená ve stavebním řízení
 • stavební povolení
 • zaměření objektu oprávněnou osobou (geodetem) pro vklad do katastru nemovitostí
 • seznam závažných změn, doložených dokumentací skutečného provedení, oproti dokumentaci schválené ve stavebním řízení; případně prohlášení, že k žádným takovým změnám nedošlo
 • revizní zpráva:
          komín
          elektroinstalace
          plynoinstalace
          hromosvod
          vzduchotechnika
          tlaková zkoušku
          topení, vodoinstalace
          topná zkouška
          průtočná zkouška kanalizace
 • předávací protokol v případě dodavatelské stavby
 • výpisy z obchodního rejstříku, případně kopie živnostenských listů všech dodavatelů stavby i jejich částí (včetně dodavatelů instalací)
 • prohlášení o shodě na použité materiály