Je jasné, že nestačí pouze postavit dům, ale rovněž zabezpečit jeho funkčnost po všech stranách. Proto za Vás vyřešíme i provedení přípojek a dopojení na hlavní řady. I tato část může být poměrně složitá - proto doporučujeme - svěřte ji do rukou odborníkům.

Pro funkčnost domu je potřeba zajistit připojení:

  1. elektrické energie
  2. vody
  3. likvidaci dešťových vod
  4. likvidaci splaškových vod
  5. v případě potřeby plynu
  6. sdělovací vedení

Nutnost zřízení přípojek a jejich řešení vychází z potřeb a přání každého klienta. Není tedy nutné provádět přípojku plynu, pokud o využívání této energie neuvažujete. Stejně tak i možnosti napojení jsou dány existencí sítí v místě stavby.
Existenci sítí zjišťujeme již v průběhu screeningu před stavebním řízením a rovněž v rámci projektování se zpřesňují možnosti jednotlivých řešení.

1) přípojka elektrické energie

el.pilirAč by si mnoho klientů přálo být na této energii nezávislí, bohužel stále v dnešní době nejsou alternativní způsoby vyrábění elektrické energie na takové technologické úrovni, aby byla finančně dostupná pro každý dům.
Toto připojení se řeší propojením hlavního kabelu s elektroměrným pilířkem a následným propojením do domu. Příkon a dimenzování potřebných jističů je na základě předpokládaného provozu domácnosti a jejího vybavení.


2) přípojka vody

Řešení může být dvojí :
a) máme na pozemku vlastní vyhovující studnu. Pak není nic jednoduššího než osadit čerpadlem a další potřebnou technikou, případně udělat drobné stavební úpravy a připojit do domu. Je však potřeba mít zajištěnu dostatečnou vydatnost pramene a rovněž jeho zdravotní nezávadnost.

b) studnu nemáme a je možné se napojit na obecní vodovod. Zpravidla se osazuje vodoměrná sestava do šachy umístěné u hranice pozemku, někdy stačí tuto sestavu osadit do niky ve stěně domu.


3) využívání a likvidace děšťové vody

rewa asio V dnešní době rozhodně není špatný nápad tuto vodu zachytávat a následně využívat např.pro zavlažování zahrady. V případě nadbytku je však potřeba mít vyřešeno kam odvádět její nadbytečné množství. Likvidace vody je možná dvojím způsobem :
- napojení na dešťovou kanalizaci - musí však být v obci zrealizována
- zhotovení vsakovacího objektu za retenční nádrží. Dimenzování vsaku se provádí na základě hydrogeologického průzkumu a dle dalších podkladů v průběhu projektování.
Pro využívání dešťové vody je potřeba rozmyslet k čemu nám tato zásoba bude sloužit. Je možné ji využít k zavlažování zahrady pomocí jednoduchých rozvodů a odběrných míst na zahradě a nebo rovněž pro využití jako užitková voda v domácnosti.

 

4) likvidace splaškových vod

Každá domácnost musí řešit odvod splaškových vod a možnosti jsou opět dány existencí hlavního kanalizačního řadu. Pokud je v obci přítomna kanalizace, provádí se pouze připojení.
Pokud však přítomna není, nebo není technicky možné se na ni napojit, jsou možnosti tyto :
- zhotovení jímky na vyvážení - jedná se o jednoduchý způsob usazení vodotěsné nádrže, do které je napojeno vedení z domu. Nevýhodou je nutnost častého vyvážení
- výhodnější je řešení pomocí domovní ČOV - tedy technologie důkladného přečištění této vody a jejího následného využití pro zavlažování zahrady a nebo likvidaci vsakováním. Pro zhotovení ČOV je nutný samostatný projekt a povolení SÚ v rámci stavebního řízení.

 

5) přípojka plynu

Plyn je poměrně levný energetický zdroj, přesto již dnes není do novostaveb příliš časté jeho přivádění. Je to hlavně způsobeno celkovou nízkou potřebou energie pro vytápění nízkoenergetických novostaveb a tudíž cenová náročnost provedení přípojky a pravidelných revizí plynového kotle a odkouření významně ovlivňuje provozní náklady. Přesto kdo má přípojku plynu v blízkosti pozemku a chce jej využívat, může si nechat přípojku zřídit.

6) přípojky sdělovacího vedení

Jedná se především o propojení vedení optických kabelů, kabelové televize, telefonu apod. V těchto přípojkách je důležité, aby každý stavebník věděl, zda tyto přípojky potřebuje a jakou technologii chce v domácnosti využívat. Poměrně časté je rovněž přijímání signálu pouze z vysílače, bez nutnosti řešení kabelových přípojek.